Бобрицький навчально-виховний комплекс Четвер, 15.11.2018, 19:50

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Головна » 2018 » Серпень » 27 » Освітня програма на 2018 -2019 навчальний рік
12:30
Освітня програма на 2018 -2019 навчальний рік

 

Освітня програма
на 2018-2019 навчальний рік

Бобрицького навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Канівської районної ради Черкаської області

 


                                                                      СХВАЛЕНО 
                  на засіданні педагогічної ради школи                  
протокол    №   9    від    22.05.2018 р.     

ВСТУП

         Людина здобуває освіту, щоб жити щасливо та бути успішною. Загальна освіта – це основа особистої культури людини, яка визначає її індивідуальність та забезпечує особистісний розвиток  ……………………………………………………………………...  
        Розвиток системи освіти в Україні визначається Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Концепцією нової української школи. Згідно з чинним законодавством «метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві і цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності».
        Бобрицький навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» забезпечує набуття дитиною освіти за освітніми програмами початкової, базової та повної середньої освіти, досягнення нею визначених стандартами освіти результатів навчання. Освітній процес у нашій школі організований так, щоб забезпечити формування в учня передбачених стандартами ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності. Набути ключових компетентностей учні можуть, беручи безпосередню участь в освітньому процесі на денній формі навчання. 
        Педагогічний колектив школи прагне створити умови для розвитку кожної дитини, дати їй можливість для самовираження й самовизначення, забезпечити науково-теоретичну, практичну, допрофесійну та загальнокультурну підготовку учнів. Для цього необхідний постійний розвиток школи, поповнення її матеріально-технічних і навчальних ресурсів, підвищення кваліфікації адміністрації та педагогічних працівників, а головне -  єднання та духове зростання учнів, батьків і педагогів як спільноти, яка творить сприятливий для української дитини соціально-культурний простір.

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:
• визначення напрямків діяльності та цільових орієнтирів;
• спрямування спільної роботи колективу школи та громадськості;
• проектування процесу оновлення діяльності школи.
        Освітня програма школи як навчально-виховного комплексу ґрунтується на визнаних світом та перевірених досвідом ключових ідеях української педагогічної думки, базових принципах гуманістичної філософії та здобутках сучасної науки управління. Будучи динамічною моделлю системи взаємовідносин учасників освітнього процесу у єдності з матеріальною основою цих відносин, програма містить бачення та місію школи, загальні та операційні завдання її розвитку, особливості організації тут навчально-виховного процесу, пріоритетні напрямки цього розвитку, його індикатори і критерії результативності обраної стратегії.
        Ми цінуємо кожного учня/ученицю школи, дбаючи про 
♦формування його/її життєвих компетентностей;
♦фізичний, особистісний та інтелектуальний розвиток;
♦здатність вільно спілкуватися державною та найпоширенішими іноземними мовами;
♦шанс працювати у майбутньому у сфері бізнесу, дипломатії, військовій сфері, науці, освіті; 
♦ уміння самостійно вчитися та співпрацювати для досягнення особистих і суспільно значимих цілей.
Ми цінуємо батьків та опікунів учнів Школи, дбаючи про
♦розвиток їхньої компетентності виховника сина/доньки; 
♦повну поінформованість щодо успіхів своєї дитини та стану школи;
♦якнайширші можливості кожному долучитися до шкільного виховання, життя шкільної спільноти;
♦ прозорість усіх сторін діяльності навчального закладу та прийнятих адміністрацією рішень.
       Ми цінуємо педагогічних працівників та технічний персонал Школи, дбаючи про
♦соціальний престиж та розвиток професійної компетентності кожного;
♦повну поінформованість щодо стану школи, планів та результатів її розвитку;
♦можливості участі у формуванні політики школи та оцінюванні персонального внеску кожного у розвиток навчального закладу;
♦взаємодію та взаємопідтримку у освітньому процесі, ефективність спільно прийнятих управлінських рішень.
СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РОЗДІЛИ)

РОЗДІЛ 1.  ПРИЗНАЧЕННЯ ШКОЛИ

       Місія Бобрицького навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» – спільною працею дорослих членів шкільної громади навчити дітей
● вільно комунікувати, використовуючи свої знання державної та іноземних мов (англійської та інших);
● самостійно вчитися, досконало володіючи загальними інтелектуальними уміннями та інформаційною культурою, зокрема, навичками читання, роботи з цифровими носіями і самоуправління своєю діяльністю;
● успішно співпрацювати, спираючись на глибоке розуміння соціальних кодів поведінки та звичаїв, що є загальноприйнятими у різних суспільствах та середовищах, уміння доступно виражати свої та толерантно сприймати чужі думки, співпереживати, знаходити компроміси, бути чесним та впевненим у собі;
● цінувати і оберігати життя, відчувши у школі його смак, розвинувши критичне мислення, набувши імунітету до технологій маніпулювання свідомістю та здатності, будучи конкурентоспроможним/ою у глобальному вимірі, жити у гармонії з собою, природою, іншими людьми.

РОЗДІЛ 2.  МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ШКОЛИ

•Високий рівень морального розвитку (гуманізм, чесність, гідність, толерантність);
•сформованість особистісних якостей громадянина України,
•сформованість потреби у самовдосконаленні, здатність до творчої діяльності,
•звичка до нормативної поведінки, розвинена емоційна сфера, сформовані етичні потреби;
•сформованість системи знань у відповідності до держстандартів та програми школи.
Випускники школи повинні вміти:
•гнучко адаптуватися до постійно змінних життєвих ситуацій, самостійно здобувати знання, застосовувати їх на практиці;
•самостійно і критично мислити, бачити труднощі, шукати шляхи раціонального їх подолання, використо¬вувати сучасні технології, генерувати нові ідеї, творчо мислити;
•грамотно працювати з інформацією (збирати не¬обхідні для дослідження факти, аналізувати їх, висувати гіпотези, узагальнювати, зіставляти з аналогічними або альтернативними варіантами, формувати аргументо¬вані висновки і на їх основі виявляти і вирішувати існу¬ючі проблеми)-,
•бути комунікабельним, контактним у різноманітних соціальних групах, запобігати конфліктним ситуаціям або вправно виходити із них;
•самостійно працювати над розвитком власної мо¬ральності, інтелекту, культурного рівня.

РОЗДІЛ 3.  ЦІЛІ І ЗАДАЧІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ:

• задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;
• різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб;
• виховання морально, психічно і фізично здорового покоління;
• формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури;
• розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок;
• підтримка обдарованих дітей та молоді;
• створення умов для професійного самовизначення.
        Основні напрями розвитку школи:
• психологізація навчально-виховного процесу;
• особистісно-орієнтований підхід;
• оновлення навчально-виховного процесу на основі інноваційних освітніх технологій;
• інформатизація та комп'ютеризація навчально-виховного процесу;
• переорієнтація навчально-виховного процесу на принципах співробітництва і співтворчості учні і учителя;
• впровадження технологій проектування управління.
        Основні принципи діяльності школи:
        Перший принцип – принцип єдності і диференційованості у змісті освіти, який містить у собі такі основні рівні:
• рівень загальнолюдських цінностей, що відповідають освітнім стандартам і нормам світової культури;
• рівень державний – ядро змісту освіти, єдине для всіх шкіл України;
• рівень національно-соціальній, що враховує особливості, властиві національному і соціальному розвитку України;
• рівень регіональній, що відповідає культурним, соціально-політичним, економічним особливостям північно-східної України;
• рівень місцевий, що відбирає в зміст освіти особливості смт.Ворзеля;
• рівень загально шкільний його спрямованості, профілю, спеціалізації, типу, традицій, що передбачає насичення освіти економічним змістом;
• рівень індивідуальний, що враховує можливості і бажання учня і вчителя.
        Другий принцип –принцип гуманізації змісту освіти.
        Спираючись на прогресивні ідеї діалектики, уявлення про гуманістичну спрямованість діяльності людини, освіта доповнюється і розширюється філософією про сенс життя і призначення людини, про поняття духовності, про загальнолюдські цінності.
       Третій принцип– принцип розвиваючого характеру навчання.
Він передбачає саморозвиток особистості і вимагає пріоритетності в процесі навчання мотиваційних аспектів освіти.
        Четвертий принцип– принцип педагогічної підтримки, співробітництва та співтворчості між учителем і учнем.
        Ставлення до дитини як до суб’єкта власного саморозвитку, направлення на самоствердження його індивідуальності.
         П’ятий принцип – індивідуалізація та диференціація навчання.
Цей принцип реалізується у творчому розвитку кожного учня з урахуванням різниці в інтелектуальній, емоційно-вольовій та дієво-практичній сферах.
Цей принцип вимагає організації профільного навчання, застосування нових навчальних програм і підручників, навчання дитини за особистим планом тощо.
        Шостий принцип – принцип оптимізації навчально-виховного процесу – передбачає досягнення кожним учнем найвищого рівня знань, умінь, навичок і розвитку творчих здібностей.
        Сьомий принцип –- це принцип відкритості і динамічності освіти, що передбачає її постійний розвиток і саморегуляцію.

РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

        Структура Бобрицького навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» складається відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти. Школа має початкову, основну і старшу школу.
        Школа I ступеня (початкова) – перший структурний підрозділ навчального закладу, є чотирирічною (1-4 класи). До неї вступають діти, яким до 1 вересня виповнилося не менш як 6 років і які за результатами медичного й психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання, а також діти семирічного віку, які з об’єктивних причин не почали навчання в школі.
        Школа I ступеня, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток.
        Пріоритетами в початкових класах є виховні, загальнонавчальні і розвивальні функції.
        У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логіко-мовленнєвими, пізнавальними і контрольно-оцінювальними уміннями і навичками, набуття особистого досвіду культури поведінки в соціальному і природному оточенні, співпраці в різних видах діяльності.
         Освітніми результатами цього ступеня навчального закладу є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні уміння й навички, узагальнені знання про рідний край, реальний світ у його зв’язках і залежностях, національна самосвідомість та екологічна культура. У молодших школярів достатньо розвинені мислення, уява, пам’ять, сенсорні уміння, здатність до творчого самовираження, особистісно цілісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.
       Основними засобами реалізації є:
•засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм;
•екологічна безпека і сталий розвиток.
        Школа ІІ ступеня (5-9 класи)
        Цей ступінь дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. На цьому етапі завершується формування цілісної культури світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, вміння одержувати з різних джерел інформацію, переробляти і застосовувати знання.
        Завершуючи школу II ступеню, учні мають добре володіти українською мовою, на практичному рівні однією або двома  іноземними ( в залежності від класу). Учні мають сформовані загальнонавчальні уміння і навички, володіють навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.
Школа ІІІ ступеня ( 10-11 клас)
        Старша школа передбачає обов’язкове засвоєння рівня загальної середньої освіти, стійке зацікавлення навчанням, ерудицію та кругозір відповідно до вікових особливостей. 

 РОЗДІЛ 4. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

        1. Заклад працює за навчальним планом, що складається на основі розроблених МОН України базових навчальних планів із конкретизацією допрофільного навчання.
        Відповідно до навчальних планів школи педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, затверджені МОН України, а також науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.
        2. Педагогічні працівники можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.
        3. У школі на всіх ступенях навчання забезпечується варіативність загальної середньої освіти з урахуванням інтересів і побажань учнів, їх батьків.
        4. Навчально-виховний процес у школі здійснюється за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, складання державної підсумкової атестації екстерном.
        5. Загальноосвітня школа охоплює навчанням усіх учнів визначеного мікрорайону. Учні зараховуються згідно з наказом директора, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
        6. До першого класу школи зараховуються діти 6-ти років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодіагностичного обстеження психологом та педагогом згідно критеріїв, визначених Міністерством освіти та науки України.
        7. Навчальний рік ділиться на семестри. Школа працює за 5-денним планом.
        8. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи.
         9. Навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня. Його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів.
        10. Оцінювання навчальних досягнень учнів у школі здійснюється за такою системою:
- у першому класі, як правило, здійснюється вербальне;
- у другому класі за рішенням педагогічної ради та у наступних класах оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться за 12-бальною системою.
         11. Державна підсумкова атестація проводиться тільки в 4, 9 і 11 класах.
         12. Основними формами організації навчання є:
- традиційні уроки, проблемні уроки, уроки-лекції, семінари, практичні заняття, конференції, подорожі, виставки тощо;
- семінарські заняття, ділові ігри, брейн-ринги, індивідуальні заняття, заліки;
- профільні семінари, факультативи, курси за вибором.
       
        Умови навчально-виховного процесу
        1. Питання формування культури здоров'я є пріоритетним напрямком діяльності органів управління закладом, педагогічного колективу, органів учнівського самоврядування та психолого-педагогічної служби.
        2. Для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов функціонування закладу передбачено:
• дотримання вимог державних органів санітарно-епідеміологічного контролю відповідно до чинного законодавства;
• організацію раціонального режиму навчально-виховного процесу; проектування однозмінного робочого тижня з групою продовженого дня для школи І ступеня;
• введення стабільного рухового режиму учнів: система рухової активності школярів включає щоденні фізичні заняття (уроки фізичної культури, заняття спортом за вибором, рухові паузи на уроках, ігрові перерви);
• організацію гарячого харчування учнів для різних груп здоров'я.
         3. Основним завданням забезпечення збереження життя та здоров'я учнів закладу є контроль за станом їх здоров'я педагогічним колективом, здійснення профілактики та діагностики захворювань.
         4. Приділяти особливу увагу пропаганді здорового способу життя серед учнівського та батьківського колективів, залучати дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом. Раціонально використовувати наявну матеріально-технічну базу, ігрові й спортивні майданчики.
         5. Організовувати змістовне дозвілля дітей під час канікул у шкільному відпочинковому таборі.

        Дана Освітня програма створена  на 2018-2019 навчальний рік  відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017,  постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  відповідно до  наказів №405,406,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів» та наказу департаменту освіти та гуманітарної політики №388 від 16.05.2018 «Про зарахування дітей до 1 класу загальної середньої освіти», складається на основі навчальних планів, які подані у таких документах:
-          Для учнів 1-х класів відповідно Типової освітньої програми НУШ-2 авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом  № 268 від 21.03.2018;
-          Для учнів 2-4 класів відповідно додатків №1до Типової освітньої програми, затвердженої наказом №407 від 20.04.2018;
-          Для учнів 5, 6 класів  відповідно таблиці №1 до наказу №405 від 20.04.2018;
-          Для учнів 7, 9 класів  відповідно таблиці №10 до наказу №405 від 20.04.2018;
-          Для 8 класу відповідно таблиці №8 до наказу №405 від 20.04.2018;
-          Для 10-х класів відповідно таблиці №2 до наказу №408 від 20.04.2018;
-          Для 11-го класу відповідно таблиці № 2 до наказу №406 від 20.04.2018.
        Освітня програма складена на 2018-2019 навчальний рік  і затверджена  рішенням педагогічної ради від 22.05.2018 (протокол №9).
        Освітня програма визначає:
1)    загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів для кожної ступені окремо;
2)    очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку;
3)    пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»);
4)    рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
5)    вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І СТУПЕНЯ
Освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». 
Освітня програма початкової освіти окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти .
Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня. 
            Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації. 

 

 

 

 

 

Додаток 1 
до Типової освітньої програми 
початкової освіти
ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
з навчанням українською мовою


Навчальні предмети    Кількість годин на тиждень у класах
    1    2    3    4    Разом
Українська мова    5                
Іноземна мова    2                
Математика    3                
Я досліджую світ*
7                
Мистецтво**    2                
Фізична культура***    3                
Усього    20+3                
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять    1                
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня    20                
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)    23                

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1
до Типової освітньої програми
Навчальний план 
початкової школи з українською мовою навчання 1
Освітні галузі    Предмети    Кількість годин на тиждень у класах
        2    3    4    
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)    Українська мова    7    7    7    
    Іноземна мова    2    2    2    
Математика    Математика    4    4    4    
Природознавство    Природознавство    2    2    2    
Суспільствознавство    Я у світі    -    1    1    
Мистецтво    Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво    1    1    1    
        1    1    1    
Технології    Трудове навчання    1    1    1    
    Інформатика    1    1    1    
Здоров'я і фізична культура    Основи здоров'я    1    1    1    
    Фізична культура**    3    3    3    
Усього    20+3    21+3    21+3    
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять                
Індивідуальні консультації та групові заняття    1    1    1    
Факультативи
«Секрети пам’яті»
«Риторика»
«Морально-етичне виховання»    1    

1    


1    
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня    22    23    23    
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)    
25    26    26    

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІІ СТУПЕНЯ
Освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти». 
Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт). 
Освітня програма визначає: 
загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів;
Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 
9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (далі –навчальний план). 
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. 


 
Таблиця 1
до Типової освітньої програми
Навчальний план закладів загальної середньої освіти 
з навчанням українською мовою
Освітні галузі    Предмети    Кількість годин на тиждень у класах
        5    6    7    8    9
Мови і літератури    Українська мова     3,5+1    3,5            
    Українська література    2+0,5    2            
    Іноземна мова    3    3            
    Зарубіжна література    2    2            
Суспільство-знавство    Історія України    1    1            
    Всесвітня історія    -    1            
    Основи правознавства     -    -            
Мистецтво*    Музичне мистецтво    1    1            
    Образотворче мистецтво    1    1            
    Мистецтво    -    -            
Математика    Математика    4    4            
    Алгебра    -    -            
    Геометрія    -    -            
Природо-знавство    Природознавство    2    -            
    Біологія    -    2            
    Географія    -    2            
    Фізика    -    -            
    Хімія    -    -            
Технології    Трудове навчання    2    2            
    Інформатика    1    1            
Здоров’я і фізична культура    Основи здоров’я    1    1            
    Фізична культура**    3    3            
Разом    23,5+3    26,5+3            
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації    3,5    3,5            
Гранично допустиме навчальне навантаження    28    31            
Всього (без урахування поділу класів на групи)    25+3    26,5+3            


                                                                            Таблиця 8
до Типової освітньої програми
Навчальний план класів 
з поглибленим вивченням окремих предметів
Освітні галузі    Предмети    Кількість годин на тиждень у класах
        5    6    7    8    9
Мови і літератури    Українська мова                 2+2    
    Українська література                2+1,5    
    Іноземна мова                2    
    Зарубіжна література                2    
Суспільство-знавство    Історія України                1,5    
    Всесвітня історія                1    
    Основи правознавства                 -    
Мистецтво*    Мистецтво                1    
Математика    Математика                -    
    Алгебра                2    
    Геометрія                2    
Природо-знавство    Природознавство                -    
    Біологія                2    
    Географія                2    
    Фізика                2    
    Хімія                2    
Технології    Трудове навчання                1    
    Інформатика                2    
Здоров’я і фізична культура    Основи здоров’я                1    
    Фізична культура**                3    
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів                3,5    
Разом                31+3    
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації                2    
Гранично допустиме навчальне навантаження                33    
Всього (без урахування поділу класів на групи)                31+3    

 

 

 

 

 

Таблиця 10
до Типової освітньої програми
Навчальний план закладів загальної середньої освіти 
з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі    Предмети    Кількість годин на тиждень у класах
        5    6    7    8    9
Мови і літератури    Українська мова             2,5        2+1
    Українська література            2        2
    Перша іноземна мова    д        2        2
    Друга іноземна мова            2        2
    Зарубіжна література            2        2
Суспільство-знавство    Історія України            1        1,5+1
    Всесвітня історія            1        1
    Основи правознавства             -        1
Мистецтво*    Музичне мистецтво            1        -
    Образотворче мистецтво            1        -
    Мистецтво            -        1
Математика    Математика            -        -
    Алгебра            2        2
    Геометрія            2        2
Природо-знавство    Природознавство            -        -
    Біологія            2        2
    Географія            2        1,5
    Фізика            2        3
    Хімія            1,5        2
Технології    Трудове навчання            1        1
    Інформатика            1        2
Здоров’я і фізична культура    Основи здоров’я            1        1
    Фізична культура**            3        3
Разом            29+3        30,5+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації            3        2
Гранично допустиме навчальне навантаження            32        33
Всього (без урахування поділу класів на групи)            29+3        32,5+3

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІІІ СТУПЕНЯ
Освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».
Типова освітня програма профільної середньої освіти (далі - Типова освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт). 
Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 
10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (далі –навчальний план). 
Навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів.
Таблиця 2
до Типової освітньої програми 

Навчальний план 
для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти

Предмети    Кількість годин на тиждень у класах
    10    11
Базові предмети1    27 (29)    
Українська мова     2    
Українська  література     2    
Зарубіжна література    1    
Іноземна мова2    2    
Мова і література корінного народу, національної меншини3    2    
Історія України      1,5     
Всесвітня історія    1    
Громадянська освіта    2    
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)    3+1    
Біологія і екологія    2    
Географія    1,5    
Фізика і астрономія    3    
Хімія    1,5     
Фізична культура4    3    
Захист Вітчизни    1,5    
Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво)    3    
Додаткові години 1 на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття    
8 (6)    
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня    33    
Всього    30+3    
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)    38    

 

 

 

 

Таблиця 2
до Типової освітньої програми 

Навчальний план 
закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання 
(універсальний профіль)

Предмети    Кількість годин на тиждень у 11 класі
Українська мова     2
Українська література    2
Іноземна мова    3,5
Зарубіжна література    2
Історія України     1,5+2
Всесвітня історія    1
Громадянська освіта:
економіка    
1
людина і світ    0,5
Художня культура    0,5
Алгебра     3
Геометрія    2
Астрономія     0,5
Біологія    1,5
Фізика    3
Хімія    2
Екологія    0,5
Технології    1
Інформатика    2
Фізична культура*    2
Захист Вітчизни    1,5
Разом    33+2
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів    5
Гранично допустиме навантаження на учня    33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)    38
.

 

 

 

 

Переглядів: 24 | Додав: sv_shevchenko12345 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук

Календар
«  Серпень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Друзі сайту


ВРЦОЯО
<br><br><!-- </bc> --></td></tr>
</table><br />
<!-- </block13> -->
<!--/U1DRIGHTER1Z-->
</td>

</tr>
</table>
<!-- </middle> -->
</td></tr></table>
<!--U1BFOOTER1Z-->
<br />
<table border=
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz